What are the benefits of an Irish language secondary level school?

We believe that parents and students should have another choice, a local choice, when choosing a secondary school. Creidimid gur cheart go mbeadh rogha eile, rogha áitiúl, ag tuismitheoirí agus iad ag roghnú iarbhunscoil.

CAD IAD NA BUNTÁISTÍ LE HIARBHUNSCOIL LÁN-GHAEILGE?

Parents currently have a choice between a large number of community schools, community colleges, multi-denominational schools and private fee paying schools in the catchment area but they still do not have the option of an Irish language education. Tá neart coláistí pobail, pobalscoileanna, scoileanna ilchreidmheacha agus scoileanna príobháideacha le táille mar rogha ag tuismitheoirí sa scoilcheantar ach fós níl oideachas lán-Ghaeilge mar rogha acu. Image result for gaeloideachas Both international and Irish based studies have consistently demonstrated the many benefits to a child’s education when taught through second language. These benefits include:
  • Enhanced academic achievements
  • Higher levels of reading and writing in both Irish and English than the national average
  • Greater tolerance of other cultures
  • Improved reading skills in bilingual children in  both languages
The benefit of a local Gaelcholaiste would spread far beyond the student body and their families. Tá sé léirithe ag taighde idirnáisiúnta agus ag taighde in Éirinn go bhfuil iliomad buntáistí ann d’oideachas an pháiste nuair a dhéantar teagasc sa dara theanga. Roinnt buntáistí ná:
  • Buanna acadúla méadaithe
  • Leibhéil níos airde ná an meán naisiúnta sa léamh agus sa scríobh i nGaeilge agus i mBéarla
  • Caoinfhulaingt cultúir eile níos fearr
  • Forbairt ar scileanna léitheoireachta sa dá theanga i bpáistí dátheangacha
Bheadh buntáistí iarbhunscoile lán-Ghaeilge le brath níos forleithne ná i measc phobal na scoile agus na dteaghlach amháin. Such a facility serves as a  focal point in the community for promotion of Irish in every day life (even just a cúpla focal) as well as celebrating our traditional and modern “Irishness” with everyone in our community from all backgrounds, nationalities and cultures working together to keep our national language alive for generations to follow.

Daltaí Choláiste na Tulchann ag buaadh le fostaithe na Comhairle

Cruthaíonn áis mar seo pointe lárnach sa phobal do chur chun cinn na teanga i saol laethúil na ndaoine (fiú le cúpla focal a úsáid). Cruthaíonn sé deis  dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar ár dtraidisiún agus ár bhféiniúlacht nua leis an bpobal ar fad, ó gach cúlra, náisiún agus cultúr, ag obair le chéile lenár dteanga naisiúnta a choinneáil beo do na glúnta amach romhainn. 

Daltaí Choláiste na Tulchann i Leabharlann Bhaile Bhláinséir ag tabhairt faoi cheardlann don chódú

Twitter Feed

🤩 Tá breis & 100 físeáin ar Youtube Glór na nGael anois. Bainigí sult astu!! 😍

Scéalaíocht:
https://t.co/HgUshm8O4R

Ceardaíocht & Cócaireacht:
https://t.co/Iht1votjqt

Aclaíocht:
https://t.co/B4X39YlqWa

@ForasnaGaeilge @AisTeagaiscCOGG @Gaeloid @GaelLinn @MOLSCEAL @CnaG

Dáta on dialann 13.06.2020 a dhaltaí @tulchann @LuttCC https://t.co/x76tLA02V1
https://t.co/CLJkBGxg7y

Aoine shona daoibh a chairde, tá an deireadh seachtaine linn ☀️

Seo hiad na grúpaí atá ag bualadh inniu ar @zoom_us

An bhfuil grúpa cainte #Gaeilge agatsa? Cláraigh linn!

Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a fháil trí rphost a sheoladh chuig caint@cnag.ie

I'll be sharing my experience as a parent of a child with dyslexia who was successfully educated in a Gaelscoil. @Gaeloid @gaelscoil4all @AFPatrunachta #Gaeilge #fansambaile @CoggOid @CoisLife @tuairiscnuacht @tuismitheoiri @CnaG #dyslexia @DCU_IoE https://t.co/8vdAxbaISO

Load More...