• Home
  • About Us – Maidir Linn

About Us – Maidir Linn

Who are we?

Coláiste na Tulchann delivers Irish-medium pot-primary education. It started operating in 2018 as a result of the efforts of a group of parents and residents from Dublin 15 and South Meath, who came together to lobby for the provision of a second level Irish language school (Gaelcholáiste) in the area.

Cé muid?

Cuireann Coláiste na Tulchann oideachas iar-bhunscoile ar fáil trí mheán na Gaeilge. Táimid ar an bhfód ó 2018 mar thoradh ar iarrachtaí  ghrúpa tuismitheoirí agus daoine áitiúla ó Bhaile Átha Cliath 15 agus Deisceart na Mí a tháinig le chéile le stocaireacht a dhéanamh chun iar-bhunscoil lán-Ghaeilge a bhunú sa cheantar.

Our goal

We persuaded the Department of Education to work with us to meet the needs of our area through the establishment of a Gaelcholáiste  to cater for the many students in the area who wish to continue their education locally through the medium of Irish.

An Aidhm

Chuireamar ina luí ar an Roinn Oideachais freagairt do riachtanais an cheantair trí Ghaelcholáiste a bhunú a fhreastalódh ar pháistí an cheantar ar mian leo leanúint leis an oideachas trí mheán na Gaeilge go háitiúil.

Why do we need an Irish secondary school?

There are currently three rapidly growing primary level Gaelscoileanna in the area but these pupils, having completed their primary education are obliged to travel long distances into Dublin city-based schools if they want to continue their education through the medium of Irish. There are currently over 18,000 primary school pupils attending 40 schools in the catchment area. None of these pupils have a choice of an Irish language secondary education in the area at present. In 1997, a Gaelcholáiste – Coláiste Cois Life – was opened in Lucan to cater for pupils in the “west Dublin” area.  This school is now full and no longer accepts students from Dublin 15.  The only remaining options are Coláiste Mhuire in Cabra or Scoil Caitríona in Glasnevin.  Both of these schools necessitate significant travelling distances for pupils from this area. Even for pupils considering travelling to these schools, the increasing demand for Irish language education will inevitably lead to greater demands on places from the immediate  catchment areas of these schools resulting in the freezing out of Dublin 15 / South Meath students as has happened with Coláiste Cois Life.

Cén gá atá le hiarbhunscoil lán-Ghaeilge?

Faoi láthair tá trí bhunscoil lán-Ghaeilge sa cheantar agus iad ag fás go tapaidh. Fós féin, más mian leis na daltaí leanúnt leis an oideachas lán-Ghaeilge tar éis dóibh oideachas ag an mbunleibhéal a chríochnú bíonn orthu turas fada a taisteal chuig na scoileanna dara leibhéal. Tá breis is 18,000 dalta bunleibhéal ag freastail ar 40 scoil sa cheantar faoi láthair. Níl oideachas dara leibhéal lán-Ghaeilge mar rogha ag na daltaí seo san am i láthair. Osclaíodh an Gaelscholáiste, Coláiste Cois Life, i Leamchán i 1997 le freastail ar dhaltaí in iarthair Bhaile Átha Cliath. Tá an scoil seo lán anois agus ní ghlactar le daltaí ó Bhaile Átha Cliath 15 a thuilleadh. An dá rogha atá fágtha ag daltaí ná dul chuig Coláiste Mhuire i gCabrach nó Scoil Caitríona i nGlas Naíon. Bíonn ar na daltaí turas fada a thaisteal le freastal ar an dá scoil seo. Fiú agus daltaí ag smaoineamh ar thaisteal chuig na scoileanna seo, leis an bhfás atá tar éis teacht ar an suim in oideachais lán-Ghaeilge is cinnte go dtiocfaidh fás ar an éileamh don dá scoil seo sna ceantair chóngarach dóibh agus mar thoradh ní bheidh fáil ar áiteanna iontu do dhaltaí Bhaile Átha Cliath 15 agus Deisceart na Mí, díreach mar a tharla le Coláiste Cois Life.

Twitter Feed

Oíche Shamhna ag druidim linn...an mbeidh tú ag an #Oireachtas19 @CitywestHotel seo chugaibh spléachadh https://t.co/y19ntNVCGq Físeán beag á míniú ag @Ciaraioch
https://t.co/AygPNQtz63

Thug boic @tulchann @LuttCC an cluiche iomána leo inniu agus an 🌞 ag taitneamh #marbhlebród

Muintir Choláiste na Tulchann ag glacadh páirte i #Comhrá19 @CnaG inniu le neart spraoi, sóláistíní, craic agus comhrá

2

Seisiún ceoil @CraobhSliDhala @Comhaltas sa Backroom @ The Bell, i mBaile Bhláinséir ar an 17.10.2019 óna 19:30 Deiseanna do na foghlaimeoirí ag tús na hoíche

Deis iontach do mhúinteoir #Gaeilge 22u/ch i @LuttCC agus seans acu múineadh san Aonad amach anseo agus muid ag fás #ildánach Spriocdháta 25.10.2019 Roinn le héinne a mbeadh suim acu ina leithéid ldt.

Load More...